General terms and conditions

Created on 5 September, 2023 • 131 views • 3 minutes read

LimaBot terms and conditions

Inleiding

Deze algemene voorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, LimaBot, toegankelijk via https://limabot.nl.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in om alle voorwaarden en bepalingen die hier zijn geschreven te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze standaardvoorwaarden voor de website.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten LimaWeb en/of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt in al het volgende:

  • het publiceren van materiaal op de website in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • het openbaar uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Website;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die van invloed is op de toegang van gebruikers tot deze website;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, data-harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • deze website gebruiken om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website hebben geen toegang voor u en LimaWeb kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet deze ook vertrouwelijk behandelen.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden voor de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door Uw Inhoud weer te geven, verleent u LimaWeb een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. LimaWeb behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is", met alle fouten, en LimaWeb geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal LimaWeb, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract valt. LimaWeb, inclusief partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u LimaWeb in de ruimste zin van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder enige toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen hierin.

Variatie van voorwaarden

LimaWeb mag deze Voorwaarden op elk gewenst moment herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt.

Opdracht

Het is LimaWeb toegestaan ​​om zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen LimaWeb en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht & Jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat nl, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in nl voor de beslechting van eventuele geschillen.